Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door Smart Glasnet B.V. (hierna te noemen SG) aangeboden glasvezelaansluiting.
Apparatuur: alle ten behoeve van de te leveren aansluiting aan de Contractant ter beschikking gestelde voorzieningen als bedoeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, zoals fysieke verbindingen, koppeldozen, kabels en andere hardware.
Bestelformulier: een door de Contractant in te vullen formulier dat onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, waarin de Contractant aangeeft welke contractvorm hij wenst aan te gaan met SGN
Contractant: de partij waar SGN één of meer glasvezelaansluitingen aan aanbiedt en waarmee SGN een overeenkomst heeft gesloten.
Dienst: het leveren en in stand houden van een glasvezelaansluiting en zo nodig het opheffen van storingen in deze glasvezelaansluiting.
SGN is een naamloze vennoot ingeschreven onder nummer , in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Eindhoven, die de rechtshandelingen aangaan voor de naamloze vennootschap SGN
Klantnummer: het aan de Contractant toegekende identificatienummer, bestaande uit een combinatie van letters en cijfers, waarmee de Contractant zich naar SGN kenbaar kan maken.
CPE (of IS/RA-punt): het fysieke scheidingspunt in het door de Contractant aangewezen pand waarop de door SGN geleverde aansluiting is afgemonteerd en waarop de Contractant zijn randapparatuur aansluit.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen SGN en Contractant inzake de levering en instandhouding van een glasvezelaansluiting, welke normaliter bestaat uit verscheidene documenten waarin de algemene en specifieke voorwaarden voor het leveren van de glasvezelaansluiting staat omschreven.
Service Level Agreement: (SLA) een overeenkomst waarin de mate van beschikbaarheid van de aansluiting wordt vastgelegd en tevens is vastgelegd wat de sancties zijn in geval die beschikbaarheid lager is dan afgesproken.

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offerten aan en Overeenkomsten met een Contractant, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Inkoop en/of andere voorwaarden van de Contractant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere Overeenkomsten tussen SGN en de Contractant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen en offertes van SGN zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen en gewijzigd tot twee dagen na de aanvaarding. SGN behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname niet tot aanleg c.q. aansluiting over te gaan. In een dergelijk geval kan op generlei wijze aanspraak worden gemaakt op nakoming en/of schadevergoeding.
3.2 Contractant dient bij het aanvragen van de Dienst gelijktijdig met het Bestelformulier, een geldig uittreksel uit het Handelsregister, niet ouder dan twee maanden, bij te sluiten, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van haar vertegenwoordiger blijkt alsmede een geldig bewijs ter identificatie als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht van die vertegenwoordiger aan SGN te over leggen.
3.3 De overeenkomst tussen SGN en de Contractant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Contractant en door schriftelijke of elektronische bevestiging van de acceptatie daarvan door SGN
3.4 SGN is te allen tijde bevoegd een controle uit te oefenen naar de kredietwaardigheid van de Contractant.
3.5 SGN is gerechtigd om redelijke zekerheid – in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie – voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Contractant te verlangen.
Contractant is verplicht op het eerste verzoek van SGN daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.
3.6 SGN is gerechtigd de (technische) eigenschappen van de Dienst te wijzigen of aan te vullen.
3.7 SGN is gerechtigd de levering van de Dienst op te schorten in alle gevallen waarin de wet dit toestaat en voorts indien:
SGN gerede twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Contractant en of aan de verlangde waarborgsom of zekerheidsstelling niet wordt voldaan of een eventueel overeengekomen incassomachtiging niet wordt afgegeven; Het aannemelijk is of nagenoeg vaststaat dat Contractant niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
De verplichting tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de tijd van opschorting onverkort bestaan. Tot heraansluiting en/of ter beschikking stelling van de Dienst wordt overgegaan, indien de Contractant binnen een door SGN gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor heraansluiting heeft voldaan.

Artikel 4 Dienstenniveau

4.1 Technische details van de aansluiting staan beschreven in de ‘Brochure SGN’ die te downloaden is van de website van SGN
4.2 SGN is gerechtigd om de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud. SGN zal de Contractant hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen, tenzij dit in redelijkheid, gegeven de situatie en de daaraan verbonden tijdsdruk niet mogelijk is.
4.3 In geval van storing dient de Contractant SGN daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 5 Apparatuur/programmatuur

5.1 De mogelijkheid bestaat dat SGN ten behoeve van de te leveren dienst bepaalde hardware levert en installeert, welke niet in de prijs van de Dienst is inbegrepen. De aan deze leveringen en installaties verbonden kosten dienen door de Contractant te worden vergoed. De kosten van de additionele leverantie zal door SGN voorafgaand aan de installatie worden gecommuniceerd naar de Contractant.
Deze Algemene Voorwaarden vinden mede op deze leveringen en installaties toepassing.
5.2 Ten aanzien van garantie, onderhoud en functioneren van de apparatuur en hardware gelden de voorwaarden welke door de leverancier van de betreffende apparatuur met SGN zijn overeengekomen.
5.3 Het eigendom van de door SGN geleverde apparatuur en hardware zal niet aan de Contractant worden overgedragen.
5.4 Het is Contractant niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SGN wijzigingen aan te brengen in of aan de apparatuur en hardware, deze te verplaatsen, te openen of anderszins te bewerken en/of te beïnvloeden.
5.6 Het is de Contractant niet toegestaan handelingen te verrichten waardoor schade aan de aansluiting of andere apparatuur en hardware ten behoeve van het realiseren van die aansluiting zou kunnen ontstaan.

Artikel 6 Levering

6.1 De door SGN gegeven leveringstermijnen zijn indicatief en zijn mede afhankelijk van technische voorzieningen en omstandigheden van/bij de Contractant, alsmede van de eventuele wijzigingen dan wel aanpassingen die hierop moeten worden aangebracht ten behoeve van de levering van de overeengekomen Dienst. Leveringstermijnen kunnen eveneens worden beïnvloed door bijvoorbeeld het uitblijven van de noodzakelijke toestemming van bevoegde autoriteiten of van de gebouweigenaar in geval van graafwerkzaamheden. De Contractant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming van de gebouweigenaar.
6.2 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal SGN zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de Dienst.

Artikel 7 Tarieven

7.1 De tarieven die SGN de Contractant voor de Dienst in rekening brengt staan vermeld in de offerte en bijlage in de overeenkomst.
7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekent SGN de Contractant:
•een maandelijks overeengekomen tarief voor als vastrecht voor gebruik van het netwerk.
•een eenmalig tarief voor de aansluitkosten.
7.3 alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
7.4 Indien SGN ten behoeve van de Contractant werkzaamheden dient te verrichten, die niet in de Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de Contractant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/ kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.
7.5 Het functioneren van de aansluiting is vanaf de erfgrens van het perceel van de Contractant tot en met het door de Contractant opgegeven aansluitadres voor rekening en risico van de Contractant. Eventuele storingen in het gedeelte vanaf deze erfgrens tot en met het door de Contractant op gegeven adres dienen dan ook voor rekening en risico van de Contractant gerepareerd te worden. Te allen tijde zal SGN als opdrachtgever van derden optreden, die het niet of niet goed functioneren van de aansluiting verhelpen.

Artikel 8 Facturering en betaling

8.1 SGN stuurt de Contractant maandelijks een digitale factuur voor de aansluiting en belichting.
8.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. De betaling geschiedt in middels automatische incasso.
8.3 De door SGN geregistreerde gegevens betreffende de aansluiting worden als basis gebruikt voor de facturering.
8.4 Indien de Contractant meent dat het gefactureerde bedrag onjuist is, dient hij zulks, schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum, aan SGN kenbaar te maken. De Contractant kan geen rechten jegens SGN doen gelden ter zake reclames welke na de hiervoor gestelde termijn zijn ontvangen.
8.5 Indien de bezwaren, na onderzoek door SGN, ongegrond blijken kan de Contractant de in redelijkheid door SGN gemaakte kosten van onderzoek in rekening brengen.
8.6 Indien de Contractant niet tijdig heeft betaald, zal deze automatisch in verzuim zijn zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. SGN brengt de wettelijke rente over het totaal uitstaande bedrag in rekening, vanaf de vervaldatum van de respectieve facturen en op vergoeding van de kosten gemaakt ten behoeve van het incasseren van uitstaande bedragen.
8.7 Betalingen strekken steeds in eerste plaats tot voldoening van verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Contractant vermeldt dat de betaling op een latere betaling betrekking heeft.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 SGN is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de aansluiting, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van SGN.
9.2 SGN is in geen geval aansprakelijk voor de manier waarop Contractant gebruik maakt van de door SGN geleverde aansluiting en/of apparatuur. Met name zal Contractant SGN vrijwaren van aanspraken door derden welke betrekking hebben op het gebruik van de aansluiting.
9.3 Indien SGN als gevolg van een aan haar toe te rekenen
tekortkoming aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe schade die in direct verband staat met de tekortkoming. Vergoeding van schade geschiedt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van SGN aanspraak geeft, welk bedrag niet minder zal belopen dan maximaal €5.000 per gebeurtenis of per reeks gebeurtenissen die in onderling verband staan, met een maximum van €10.000 per jaar.
9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
materiële schade aan zaken; redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
redelijke kosten gemaakt voor vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
9.5 Iedere aansprakelijkheid van SGN voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen; verliezen;

kosten gemaakt ter voorkoming van vaststelling van gevolgschade; vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer;
andere schade dan directe schade als vermeld in artikel 9.3.
9.6 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan SGN te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn ter kennis is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Contractant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
9.7 Contractant zal SGN vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade.

Artikel 10 Overmacht

10.1 SGN is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de Contractant, indien SGN daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10.2 Omstandigheden als bedoeld in het vorige lid zijn onder meer, maar niet uitsluitend: storingen in verbindingen van en met het internet, attacks of virussen, storingen in de energie of materiaalaanvoer, transportvertragingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen of Acts of God, Nature and Terror, in de nakoming van hun verplichtingen.
10.3 Gedurende de periode van overmacht is SGN gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst op te schorten. Indien de tijdelijke overmacht langer dan zes maanden duurt, is de Contractant gerechtigd door middel van een daartoe strekkende buitengerechtelijke schriftelijke mededeling de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid voor schadevergoeding van SGN kan voortvloeien. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van overmacht zal zijn opgeheven en het recht van ontbinding nog niet is ingeroepen.

Artikel 11 Verplichtingen van de Contractant

11.1 Contractant verplicht zich de Overeenkomst uit te voeren met inachtneming van de belangen van SGN Contractant zal SGN op geen enkele wijze hinderen bij het leveren van de aansluitingen en bij het opheffen van storingen. Contractant zal daarbij gevolg geven aan redelijke instructies van SGN
11.2 Het is de Contractant niet toegestaan de Dienst te gebruiken voor handelingen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde en de Overeenkomst.
11.3 Contractant zal SGN alle informatie verschaffen welke nodig is voor aanleg en instandhouding van de aansluiting. Hieronder is ook begrepen het tijdig melden van wijzigingen in adresgegevens of andere relevante bedrijfsgegevens.
11.4 De Contractant zal alle medewerking verlenen aan SGN welke redelijkerwijze van haar verwacht kan worden ten behoeve van het leveren van de aansluiting en het opheffen van storingen.
11.5 Indien levering van de bestelde aansluiting technisch of economisch niet mogelijk is kan SGN niet gehouden worden aan de levering van de aansluiting.
11.6 Waar van toepassing zal de Contractant gehouden worden aan de zogenaamde “Fair Use Policy ” waarmee evenredigheid en redelijkheid van gebruik van de aansluiting geborgd wordt.
11.7 Het is de Contractant niet toegestaan de Dienst aan een derde te verhuren, te verkopen of op welke wijze dan ook ter beschikking aan een derde te stellen, tenzij anders is overeengekomen.
11.8 De Contractant dient ingeval van een faillissement, surseance van betaling- of schuldsaneringsregeling, liquidatie en staken werkzaamheden SGN hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
Artikel 12 Bedrijf- en persoonsgegevens
12.1 SGN verzamelt niet meer klantgegevens dan noodzakelijk is voor de levering en instandhouding van de aansluiting en voor haar bedrijfsvoering. De verzamelde gegevens worden slechts conform de geldende wettelijke bepalingen gebruikt en alleen ten behoeve van de bedrijfsvoering van SGN De Contractant geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem/haar verstrekte gegevens te verwerken in en te gebruiken ten behoeve van een database die SGN aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden opgeslagen en beheerd met inachtneming van de geldende privacywetgeving.
12.2 Onder de bedrijfsvoering wordt mede begrepen het uitvoeren van marketing en bedrijfsgerichte aanbiedingen door of in opdracht van SGN
12.3 Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of verplicht door wettelijke voorschriften of daartoe bevoegde autoriteiten.
12.4 SGN is gerechtigd de gegevens van Contractant op te nemen in een geautomatiseerd bestand.
12.5 SGN draagt zorg voor beveiliging van persoons- en bedrijfsgegevens door gepaste maatregelen te treffen van organisatorische en technische aard.

Artikel 13 Contractoverneming

13.1 De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst kunnen door Contractant slechts worden overgedragen aan een derde na voorafgaande schriftelijke toestemming daarvan aan SGN
13.2 Contractant verleent op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door SGN van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde voor zover de overdracht noodzakelijk is in het kader van een bedrijfsovername of bedrijfsverplaatsing, dan wel voor zover door SGN of haar rechtsopvolger nakoming van hetgeen overeen is gekomen met Contractant garandeert.

Artikel 14 Intellectueel en industrieel eigendom

14.1 Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst berusten uitsluitend bij SGN of haar licentiegevers c.q. Het is de Contractant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, handelsnamen, merken of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten van SGN of haar licentiegevers c.q. te verwijderen of te wijzigen.
14.2 De Contractant zal alle redelijke instructies met betrekking tot het gebruik van merken en handelsnamen van SGN of haar licentiegevers c.q. toeleveranciers en andere aanwijzingen met betrekking tot de intellectuele of industriële eigendomsrechten van SGN of haar licentiegevers die SGN opvolgen.
14.3 Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten die de Contractant uit hoofde van de Overeenkomst in gebruik heeft gekregen om gebruik te maken van de Dienst(en), vervallen bij einde van de Overeenkomst van rechtswege.

Artikel 15 Duur en beëindiging van de Overeenkomst

15.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van (afhankelijk keuze contractduur, 2,3,5 jaar) met een stilzwijgende verlenging van een gelijke periode en vervolgens aansluitende perioden van telkens twaalf maanden. De looptijd (duur) van de Overeenkomst vangt aan op de datum waarop de Aansluiting tot stand komt
15.2 Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een contractperiode met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden. Opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven.
15.3 Elk der partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, in geval:
•De wederpartij in staat van faillissement is verklaard dan wel in surseance van betaling verkeert;
•De wederpartij surseance dan wel faillissement heeft aangevraagd, dan wel een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan.
•De onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;
•De ondernemingsactiviteiten feitelijk worden gestaakt;
•In een situatie als onder artikel 18.3 bedoeld, indien de wijziging nadelige gevolgen voor de Contractant heeft;
•De wederpartij in verzuim is.

Artikel 16 Gevolgen van beëindiging

16.1 In geval van beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden:
•zal de Contractant gebruik van de Dienst op het moment van beëindiging van de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen;
•SGN zal direct na beëindiging van de Overeenkomst de door haar verstrekte Codes en Password innemen en/of blokkeren tenzij anders is overeengekomen;
•SGN is gerechtigd Contractant redelijke beëindigingkosten in rekening te brengen;
•zullen alle verplichtingen die ofwel expliciet ofwel krachtens hun aard van kracht dienen te blijven, onverkort van kracht blijven.

Artikel 17 Toepasselijk recht en jurisdictie

17.1 Op de Overeenkomst, offerten en facturen van SGN is het Nederlands recht van toepassing.
17.2 Tenzij SGN en Contractant schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen alle uit deze Algemene Voorwaarden of uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Den Bosch.

Artikel 18 Algemene Voorwaarden en slotbepalingen.

18.1 SGN is bevoegd in de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigingen aan te brengen welke voor de Contractant na de, bij de bekendmaking van de wijziging vermelde termijn van kracht worden. SGN zal daarbij de redelijke belangen van de Contractant in acht te nemen.
18.2 Eén maand na bekendmaking ervan treden de wijzigingen in werking, tenzij een andere termijn wordt aangegeven.
18.3 Indien de wijziging niet ten nadele van de Contractant strekt, informeert SGN de Contractant in die zin, waarbij wordt vermeld dat de Contractant de Overeenkomst niet kosteloos kan beëindigen als gevolg van de wijziging.
18.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van SGN www.viaglasvezel.nl Zij worden tevens op verzoek toegezonden.
18.5 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen dan ter vervanging nieuwe bepalingen vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
18.6 Wijzigingen in de bevoegdheid van de Contractant, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover SGN eerst van kracht worden nadat SGN daarvan schriftelijk door Contractant in kennis is gesteld.

Contactgegevens

Smart Glasnet BV (SG )
Postbus 591 5400 AN Uden
Tel 0413-750460
Fax 0413-750451
Email info@smartglasnet.nl
Website www.smartglasnet.nl